การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอนวิชา กฎหมายพาณิชย์ ซึ่งเป็นวิชาที่กำลังศึกษาและเล่าเรียนอยู่ ณ ตอนนี้ มีประโยชน์แก่นักเรียนและนักศึกษาทุกๆ ชั้นปี

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
    1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญาและหนี้
    2. มีความเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย์
    2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิชย์
คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม
สัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา เฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขายเช่าซื้อจ้างทําของรับขนส่ง การยืม
การค้ำประกัน การจํานอง-จํานําการฝาก ทรัพย์เก็บของในคลังสินคา ตัวแทนนายหน้าและ
ประกันภัยและวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น