การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์
บทที่ 13 เก็บของในคลังสินค้า


สัญญาเก็บของในคลังสินค้า หมายถึง บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า นายคลังสินค้า 
เป็นผู้กําหนดที่เก็บ รักษาสินค้าของบุคคลอื่นผู้นํามาฝากไว้เพื่อบําเหน็จเป็นการค้าปกติของตน
2.1 เอกสารสําคัญในการเก็บของในคลังสินค้า :
เอกสารสําคัญที่นายคลังสินค้าต้องส่งมอบให้แก่ผู้ฝาก คือ ใบรับของคลังสินค้าและ 
ใบประทวนสินค้า อันเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดในการรับฝากสินค้าไว้กับตน
ซึ่งเอกสารดังกล่าว ใช้ในกรณีต่างกันดังนี้
2.1.1 ใบรับของคลังสินค้า ใช้สําหรับกรณีที่ผู้ฝากต้องการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า
ให้บุคคลอื่น โดยวิธีสลักหลังแสดงการโอนลงในใบรับของคลังสินค้านั้น
2.1.2 ใบประทวนสินค้า ใช้สําหรับกรณีผู้ฝากจํานําสินค้าที่ฝากด้วยวิธี
สลักหลังจดแจ้งไว้ใน ใบประทวนสินค้านั้น โดยไม่ต้องส่งมอบสินค้านั้น
แก่ผู้รับสลักหลัง แต่ต้องแยกใบประทวนออกเสียจาก ใบรับของคลังสินค้าและส่งมอบใบประทวนนั้นให้แก่ผู้รับสลักหลังซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับจํานํา

อนึ่ง ถ้าไม่มีกรณีการจํานําสินค้าที่เก็บรักษาไว้นั้น ใบรับสินค้าและใบประทวนสินค้า
ต้องใช้คู่กันเสมอเมื่อมีการรับคืนสินค้าดังกล่าว

2.2 ลักษณะสําคัญของใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า
กฎหมายได้กําหนดรายละเอียดของใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า ไว้ดังต่อไปนี้
2.2.1 ใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า ต้องมีเลขที่ลําดับตรงกัน
กับเลขใบต้นขั้ว และลงลายมือชื่อนายคลังสินค้าไว้เป็นสําคัญ
2.2.2 ใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า ต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อหรือยี่ห้อและสํานัก ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้ฝากสินค้า 
2) ที่ตั้งคลังสินค้า 
3) ค่าบําเหน็จสําหรับการเก็บรักษาสินค้านั้น
4) สภาพของสินค้าที่เก็บรักษาและน้ำหนักหรือขนาดแห่งสินค้านั้นกับทั้ง
สภาพจํานวน และเครื่องหมายหีบห่อ
5) สถานที่และวันที่ออกใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้านั้น 
6) ระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้า เว้นแต่จะยังไม่อาจกําหนดเวลาเช่นนั้นได้
7) การประกันภัยสินค้าที่เก็บรักษา ให้แสดงจํานวนเงินที่ประกันภัย กําหนดเวลา การคุ้มครอง และชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 


2.3 สิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้า
กฎหมายได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้าไว้ดังต่อไปนี้
2.3.1 นายคลังสินค้าต้องออกใบรับของคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า
ส่งมอบให้แก่ผู้ฝาก
2.3.2 นายคลังสินค้าต้องยินยอมให้ผู้ทรงใบรับของคลังสินค้า
หรือผู้ทรงใบประทวนสินค้า หมายถึงบุคคลผู้ได้รับโอนสิทธิ์ในเอกสารดังกล่าว
ต่อจากผู้ฝากสินค้า เข้าตรวจสอบและเอาตัวอย่างสินค้า ไปได้ในเวลาอันควร
ระหว่างเวลาทํางานทุกเมื่อ
2.3.3 นายคลังสินค้าจะเรียกให้ผู้ฝากสินค้าถอนคืนสินค้าออกไป
ก่อนกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ไว้ไม่ได้ แต่ถ้ามิได้กําหนดเวลาส่งคืนสินค้าไว้
นายคลังสินค้าจะส่งคืนได้ต่อเมื่อบอกกล่าวให้ผู้ฝากทราบ ล่วงหน้าเดือนหนึ่ง
แต่จะบังคับผู้ฝากให้ถอนสินค้าออกไปก่อนเวลาล่วงแล้ว 2 เดือน
นับแต่วันที่ได้ ส่งมอบฝากไว้ไม่ได้
2.3.4 นายคลังสินค้าต้องบันทึกรายละเอียดของใบรับของสินค้า
และใบประทวนสินค้าลงไว้ ในต้นขั้วเอกสารทั้ง 2 ฉบับ
2.3.5 นายคลังสินค้าต้องออกใบรับสินค้าและใบประทวนสินค้า
โดยระบุชื่อผู้ฝาก จะออกให้ หรือสลักหลังให้ผู้ถือไม่ได้
2.3.6 นายคลังสินค้าต้องออกใบรับสินค้าและใบประทวนสินค้า
หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ สูญหายไปให้แก่ผู้ทรงเอกสารนั้น เมื่อผู้ทรงเอกสารดังกล่าวแสดงหลักฐานและให้ประกันไว้ตามสมควร โดยนายคลังสินค้าต้องจดแจ้งลงไว้
ในต้นขั้วเอกสารนั้นๆ ด้วย
2.3.7 นายคลังสินค้าต้องจดแจ้งจํานวนหนี้ ซึ่งผู้ฝากได้จํานําสินค้า
รวมทั้งดอกเบี้ย และวัน อันหนี้นั้นถึงกําหนดชําระตามจดหมายบอกกล่าว
ของผู้รับจํานําลงไว้ในใบต้นขั้วใบประทวนสินค้า มิฉะนั้น
การจํานํานั้น
จะยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ทั้งหลายของผู้ฝากไม่ได้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น