การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชากฎหมายพาณิชย์
บทที่ 15 ประกันภัย
การ ประกันภัย เป็นการจัดการการบริหารความเสี่ยงภัยอีกหนึ่งวิธีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน
 ดังนั้น การประกันภัย จึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น โดยการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัยต่างๆที่มีให้ทุกท่านเลือกทำประกัน เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับบุคคลที่ได้ทำประกันภัยไว้นั้น ทางบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำประกันภัยจะเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย นั่นเอง แต่ผู้ที่เอาประกันจะต้องเสียเบี้ย ประกันภัย ให้แก่ บริษัท ประกันภัยที่ ได้ทำประกันภัยไว้ตามที่ได้ตกลงทำสัญญากันไว้ตอนแรก ซึ่งการ ประกันภัย นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ผู้รับประกัน ผู้เอาประกัน หรือผู้ถือกรมธรรม์ และผู้รับผลประโยชน์ นั่นเองค่ะ

ก่อนทำประกันภัยนั้นต้องมีการพิจารณาให้ผ่านกระบวนการตามที่ประกันภัยได้ระบุไว้ในข้อตกลงหรือตามรายละเอียดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ เพื่อผู้รับประกันจะได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สิน นั้นๆ พร้อมทั้งกำหนด รายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ รวมไปถึงค่าเบี้ยประกันซึ่งผู้รับประกันนั้นอาจรับประกัน โดยแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือ ปฏิเสธ หากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้นั่นก็เป็นสิทธิในการตัดสินใจรับหรือไม่รับประกันได้เช่นกัน หรือ ผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลย
การทำประกันนั้น เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
 โดยคู่สัญญานั้นต่างมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ส่วนผู้รับประกันจะต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่ทำสัญญาในการทำประกันภัยนั้นๆ โดยจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง และผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดและซื่อตรงด้วยการชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ทำประกัน

การประกันภัยคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร? จุดประสงค์ที่แท้จริงของการทำประกันนั้น อย่างที่หลายท่านก็ทราบกันดีว่า จะมีประโยชน์ต่อตัวเราเองโดยเป็นการเแบ่งเบาความเสี่ยง จากบุคคล, กลุ่มบุคคล หรือ ทรัพย์สินนั้น ๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และที่สำคัญในการทำประกันนั้นไม่ใช่การทำสัญญาเพื่อหวังผลกำไรต่างๆหรือไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบหรือสร้างกลโกงในการหาเงิน ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดมาก
ดังนั้นการ ประกันภัย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญเช่นกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดภาระทางการเงินของท่านได้มากพอสมควร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะจำเป็นจะต้องจ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อทุกเวลา แต่ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านได้ทำประกันภัยไว้แล้ว ก็จะช่วยให้ท่านโล่งใจได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องเครียดเกี่ยวกับเงินที่จะต้องจ่ายเมื่อเกิดเหตุการณีที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งบริษัทที่เราทำประกันไว้จะเป็นผู้รับผิดชอบและทำการจ่ายค่าทดแทนและค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั้นๆให้ จะเป็นการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายขณะนั้น ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัวที่จะต้องจ่ายเงินหากเกิดอันตรายหรือเหตุการณที่อาจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว  การประกันภัยจึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมากมายเลยที่เดียว นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องทำ และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ และห้ามมองข้ามเด็ดขาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น